Skip to content
Regulamin Promocji 1 zł
Regulamin promocji 1 zł za przesyłkę kurierską.. 

Poniższy dokument reguluje zasady i warunki korzystania z promocji dla nowych Klientów COSICO.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej („Promocja”) jest Firma COSICO – Piotr Kozłowski z siedzibą w Warszawie, ul. Wandy 4a/11 (zwana dalej: „Organizatorem” lub „COSICO”). 

2. Promocja prowadzona jest w siedzibie Organizatora.

3. Promocja odbywać się będzie od 1.04.2016 roku do 31.12.2016 roku („Okres Promocji”).

4. Promocja przeznaczona jest dla Klientów nie posiadających umowy współpracy z COSICO.

§ 2. ZASADY PROMOCJI 

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie firmy, instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną („Uczestnicy”). Z promocja nie obejmuje zleceń od osób fizycznych.

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie Kuponu promocyjnego. Jeden kupon upoważnia do wymiany na jedną usługę kurierską.

3. Promocja polega na wprowadzeniu stałej ceny w wysokości 1 zł na usługę kurierską w serwisie 

4. Uczestnik może zrealizować do trzech kuponów promocyjnych.

5. Promocji podlegają przesyłki o wadze do 10 kg, nadawane i odbierane na terenie Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Przemieszczane maksymalnie 20 km od nadawcy.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez firmę COSICO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu akcji 

4. Firma COSICO zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie
 


COSICO
ul. Wandy 4a m.11
03-949 Warszawa
tel. 22 617 29 77
tel/fax. 22 616 39 32
non-stop 0503 901 400

Logowanie


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!